Блог О пользователеpolski

Регистрация

Polski blog - Польский блог

 • Zamach na władzę Erdogana, czy jego prowokacja? – Покушение на власть Эрдогана, или его провокация?  http://polski.blog.ru/221584099.html (16.07.2016).

  „Obecnie Biały Dom zamierza poświęcić Recepa Tayyipa Erdogana, który powinien stać się kozłem ofiarnym i ponieść odpowiedzialność za wszystkie problemy regionu. Możliwe, że turecki prezydent będzie zabity, tak jak i jego poprzednik, Turgut Оzal, lub zostanie obalony przez swoje najbliższe otoczenie. W przeciwnym razie wojna przesunie się z Syrii do Turcji.” – pisał kilka miesięcy temu Thierry Meyssan [1]. Na zdjęciu: prezydenci Łukaszenko i Erdogan w Stambule (13.04.2016).  „Теперь Белый Дом намерен пожертвовать Реджепом Тайипом Эрдоганом, который должен стать козлом отпущения и ответить за все беды региона. Возможно, турецкий президент будет убит, как и его предшественник Тургут Озал, или свергнут ближайшим окружением. Иначе война из Сирии переместится в Турцию.” – писал несколько месяцев назад Тьерри Мейсан [1]. На фото: президенты Лукашенко и Эрдоган в Стамбуле (13.04.2016). Фото: president.gov.by
  [1] – Zob./См.: Moskwa – opoka walki z terroryzmem http://polski.blog.ru/221221667.html (01.03.2016). Москва – бастион борьбы с терроризмом http://www.voltairenet.org/article190521.html (29.02.2016).

  Możemy zrobić czystkę w armii…

  „Erdogan: „To wydarzenie – to dla nas prezent. Możemy zrobić czystkę w armii”. Następuje drugi etap betonowania kontroli nad Turcją”.

  James Ker-Lindsay – główny analityk w Londyńskiej Szkole Ekonomii (London School of Economics, LSE)

  James Ker-Lindsay. Джеймс Кер-Линдсей. Фото: 24sata.info

  To bardzo nietypowy zamach stanu…

  „To bardzo nietypowy zamach stanu. W przeszłości wojskowi odpowiadali na wezwania ludności i organizowali przewroty dla obalenia niepopularnych rządów. Dzisiaj sprawy wyglądają inaczej. Być może, rządzącej partii i Erdoganowi udało się spolaryzować społeczeństwo i część Turków odwróciła się od nich. Jednakże, prawie 50 % obywateli nadal popiera swojego prezydenta. Nie zauważyliśmy również poważnych apeli do wojska, załamania się systemu bezpieczeństwa kraju, czy chaosu, które odgrywały ważną rolę podczas poprzednich przewrotów. Nie widać poparcia obecnego przewrotu przez jakąś strukturę pionową dowództwa wojskowego. W przeszłości przedstawiciele wyższego dowództwa pokazywali się w telewizji i wyjaśniali ludowi przyczyny zamachu. Teraz tak się nie stało i jest rzeczą jasną, że dowództwo armii nie poparło przewrotu.

  Jeżeli Erdogan zachowa swoje stanowisko, to umocni swoją władzę i będzie mógł łatwiej przekonać ludzi, że prezydencki system zarządzania krajem jest konieczny”.

  Gonul Tol – dyrektorka Centrum Badań Tureckich Instytutu Bliskiego Wschodu (MEI) w Waszyngtonie. (Director of the Center for Turkish Studies in The Middle East Institute MEI, Washington, D.C.)

  Gonul Tol. Гонул Тол. Фото: mei.edu

  Życzymy narodowi tureckiemu pokoju i spokoju…

  „Jak można ocenić według najnowszych doniesień, próba zmachu stanu w Turcji nie powiodła się. Trzeba jeszcze przeanalizować to, co się stało, ale dla każdego, kto zna współczesną historię tego kraju jest rzeczą oczywistą, że nie mamy tu do czynienia ze spontaniczną erupcją emocji, ani z przypadkowym zbiegiem okoliczności.

  Kryzys w relacjach pomiędzy obecnymi władzami Turcji i jej elitami wojskowymi (czy znaczącą ich częścią) istniał przez wszystkie lata sprawowania władzy przez Erdogana. W tym kryzysie widać zarówno fundamentalny sprzeciw generałów wobec odejścia Ankary od „jedynie słusznej doktryny” ojca współczesnego państwa tureckiego Mustafy Kemala Ataturka – generałów drażnił umiarkowany islamizm obecnego prezydenta, jak i bardziej pragmatyczne pretensje za odsunięcie wojskowych od realnej władzy, jaką posiadali do czasów Erdogana. I te problemy nie znikną w ciągu jednej nocy i nie rozwiąże się ich represjami wobec inicjatorów buntu, choć te – rozumiejąc turecką specyfikę – będą bardzo poważne.

  Jest rzeczą jasną, że Erdogan przeczuwał zbliżający się zamach stanu. Jego ostatnie manewry polityczne, takie jak zmiana stanowiska wobec Rosji i Izraela, a także, do pewnego stopnia, wobec Syrii – stanowiły przede wszystkim – jak to już teraz staje się jasne – próbę uspokojenia emocji własnej generalicji, nie ukrywającej już niezadowolenia z powodu klęsk „nowej” polityki zagranicznej i wewnętrznej kraju. Uspokoić ich się nie udało, ale, powtarzam, problem nie polega na emocjach.

  Mamy tu do czynienia z walką o władzę, jaką jest każda próba zamachu stanu. I niezależnie od tego, jak odnosimy się do politycznych preferencji stron konfliktu (a swoją ich ocenę ma prawo mieć przede wszystkim naród turecki), to zawsze jest niedobrze, gdy kwestia władzy rozstrzygana jest nie na drodze konstytucyjnej, lecz na ulicach i placach. Tym bardziej, gdy giną przy tym ludzie. Zły przykład Ukrainy dostatecznie potwierdził, jak błędną jest droga przewrotu.

  Pozostaje nam tu w Rosji śledzić rozwój wydarzeń, z pełnym poszanowaniem suwerenności Turcji i bez ingerowania w jej wewnętrzne spory. Dla nas jest teraz sprawą najważniejszą zapewnienie bezpieczeństwa naszym obywatelom i rodakom [przebywającym w Turcji]. Niestety, już po raz kolejny w ostatnim czasie. Niezbędne zarządzenia zostały już wydane przez Prezydenta Putina i są realizowane przez MSZ. Miejmy nadzieję, że nie będzie potrzeby wykorzystania Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, a tym bardziej Ministerstwa Obrony.

  Życzę narodowi Turcji pokoju i spokoju. To potrzebne nam wszystkim”.

  Konstanty Kosaczew – przewodniczący Komitetu ds. Międzynarodowych Rady Federacji (senatu) Rosji

  Senator Konstanty Kosaczew. Сенатор Константин Косачев. Фото: blogspot.com

  Tłum./Пep. – Grzegorz Grabowski

  Źródło wersji polskiej / Источник польской версии: http://polski.blog.ru/221584099.html (16.07.2016). 

  * * *

  Мы можем почистить армию…

  „Эрдоган: „Это событие – подарок для нас. Мы можем почистить армию“. Наступает второй этап по цементированию контроля над Турцией”.

  Джеймс Кер-Линдсей – ведущий аналитик Лондонской школы экономики (London School of Economics, LSE)

  Это очень нетипичный переворот…

  „Это очень нетипичный переворот. В прошлом военные действовали по призыву людей и организовывали перевороты против непопулярного правительства. Сегодня дела обстоят иначе. Правящая партия и Эрдоган, возможно, поляризируют общество и часть турок отвернулась от них. Однако президента по-прежнему поддерживает почти 50% населения. И мы не видели масштабных призывов к военным, коллапса системы безопасности страны и хаоса, которые играли важную роль в прошлых переворотах. Также в нынешнем перевороте нет всей вертикали военного командования, которая бы его поддержала. В прошлом высшее командование «выходило» на телеэкраны и объясняло причины. Этого не произошло и, очевидно, оно не поддержало переворот.

  Если Эрдоган сохранит свой пост, его позиции укрепятся и ему будет легче теперь убедить людей, что президентская система управления страной необходима”.

  Гонул Тол (Gonul Tol) – директор Центра турецких исследований Института Ближнего Востока (МЭИ) в Вашингтонe. (Director of the Center for Turkish Studies in The Middle East Institute (MEI), Washington, D.C.)

  Желаем турецкому народу мира и спокойствия…

  „Попытка переворота в Турции, судя по последним сообщениям, не удалась. Ещё предстоит разобраться с тем, что произошло, однако для любого, кто знаком с современной историей этой страны, очевидно, что речь не о спонтанном выплеске эмоций и не о случайном стечении обстоятельств.

  Кризис в отношениях между нынешними властями Турции и военными элитами (или их значительной частью) существует все годы нахождения Эрдогана во власти. В этом кризисе — и основополагающее несогласие генералов с отходом Анкары от «единственно верного учения» отца современной турецкой государственности Мустафы Кемаля Ататюрка (раздражал умеренный исламизм нынешнего президента), и более прагматичная обида за оттеснение военных от реальной власти, которой они обладали до Эрдогана. И эти проблемы не исчезают за одну ночь и их не решить репрессиями в отношении зачинщиков (а они, понимая специфику Турции, будут масштабными).

  Очевидно, что Эрдоган подозревал о готовящемся перевороте. Его политические манёвры последнего времени, включая изменение позиции в отношении России и Израиля, а также, в определенной степени, Сирии, были, как сейчас становится яснее, во многом попыткой успокоить эмоции генералитета, уже не скрывавшего недовольства провалами в «новой» внешней и внутренней политике страны. Успокоить не удалось, но, повторю, не в эмоциях дело.

  Это была схватка за власть, коей и является любая попытка переворота. И как бы ни относиться к политическим пристрастиям конфликтующих сторон (а своё отношение к ним имеет право иметь только сам народ Турции), в любом случае плохо, когда вопрос о власти решается не конституционным путём, а на улицах и площадях. Тем более когда гибнут люди. Пример Украины со всей наглядностью подтвердил, насколько тупиковым является этот путь.

  А нам в России остаётся следить за развитием событий, уважая суверенитет Турции и не вмешиваясь во внутренние тяжбы. Главное сейчас — обеспечить безопасность наших граждан и соотечественников. Увы, в очередной раз за последнее время. Необходимые распоряжения уже отданы Президентом и реализуются МИДом. Остаётся надеятся, что не придётся задействовать МЧС и тем более Минобороны.

  Желаю народу Турции мира и спокойствия. Это нужно нам всем”.

  Константин Косачев – председатель Комитета по международным делам в Совете Федерации

  Цитаты за / Cytaty za: Нетипичный переворот в Турции: почему провалился и кто выиграл (Nietypowy zamach stanu w Turcji: dlaczego się nie powiódł i kto na tym wygrał) http://eadaily.com/ru/news/2016/07/16/netipichnyy-perevorot-v-turcii-erdoganu-budet-teper-legche-ubedit-chto-strane-nuzhna-prezidentskaya-vlast (16.07.2016).

  Erdoganowie przychodzą i odchodzą, a naród turecki pozostaje.  Эрдоганы приходят и уходят, а турецкий народ остается. Фото: rusdozor.ru

  Zob. także/См. также:

  Czy prezydent Erdogan zdoła odebrać obywatelstwo pięciu milionom Turków? http://www.voltairenet.org/article191215.html (11.04.2016). Удастся ли Эрдогану лишить гражданства 5 миллионов турецких граждан? http://www.voltairenet.org/article191204.html (11.04.2016).

  Europejskie samobójstwo w obliczu Turcji. Европейскoе самоубийство перед лицом Турции http://polski.blog.ru/221291155.html (23.03.2016).

  Terror Erdogana w Turcji. Террор Эрдоганa в Турции http://polski.blog.ru/221269075.html (17.03.2016).

  Turcja nie chce być Pakistanem. Турция не хочет быть Пакистаном http://polski.blog.ru/221262099.html (13.03.2016).

  Raport Rosji na podstawie informacji operacyjnych w sprawie aktualnej pomocy Turcji dla IPIS (ISIS) http://www.voltairenet.org/article190351.html (19.02.2016). Отчет России о текущей помощи Турции для Исламского Эмирата, основанный на оперативных данных http://www.voltairenet.org/article190335.html (18.02.2016).

  Drugi raport Rosji na podstawie informacji operacyjnych w sprawie aktualnej pomocy Turcji dla IPIS (ISIS) http://www.voltairenet.org/article191203.html (18.03.2016). [Второй] Отчет России о текущей помощи Турции для Исламского Эмирата, основанный на оперативных данных http://www.voltairenet.org/article191174.html (18.03.2016).

  И. Шамир, Эрдоганы приходят и уходят, а турецкий народ остается (I. Szamir, Erdoganowie przychodzą i odchodzą, a naród turecki pozostaje) http://www.kp.ru/daily/26461/3332443/ (24.10.2015).