Блог О пользователеpolski

Регистрация

Polski blog - Польский блог


 • Szli krzycząc: „Polska! Polska!" — wtem jednego razu
  Chcąc krzyczeć zapomnieli na ustach wyrazu;
  Pewni jednak, że Pan Bóg do synów się przyzna,
  Szli dalej krzycząc: „Boże! ojczyzna! ojczyzna".
  Wtem Bóg z Mojżeszowego pokazał się krzaka,
  Spojrzał na te krzyczące i zapytał: „Jaka?"

  (Juliusz Słowacki, 1847)

   

  Kolumna warszawskiego Marszu Niepodległości sfilmowana 11.11.2014 r. na moście imienia Józefa Poniatowskiego (1763-1813) – prozachodniego (pronapoleońskiego) polskiego generała i masona, księcia Świętego Imperium Rzymskiego Narodu Niemieckiego i marszałka postrewolucyjnej, masońskiej, antychrześcijańskiej Francji. Most ten był zbudowany w l. 1905-1913 za panowania chrześcijańskiego cara Rosji i króla Polski Mikołaja II Romanowa (1868-1918), na którego cześć nazwano budowlę Mostem Mikołajewskim. Zmiana tej nazwy nastąpiła w kwietniu 1917 r., czyli w czasie okupacji Warszawy przez Niemców. Cesarz Mikołaj II był już wtedy pozbawiony władzy wspólnym wysiłkiem rosyjskiej masonerii, państw zachodnich, zachodniej nie-chrześcijańskiej finansjery i wspieranych przez te siły rewolucjonistów, a w rok później został zgładzony wraz z rodziną, zaś Warszawa przeszła do strefy wpływów tzw. Zachodu, co zakończyło się upadkiem i zniszczeniem Polski w 1939 r.

  Po stu latach od tamtych wydarzeń Polacy (niektórzy) maszerują po Moście Poniatowskiego – z zachodu na wschód – i demonstrują swoje żądanie niepodległości Polski jako państwa i jako narodu. Ilu z nich ma jednak tą świadomość, że to właśnie państwa zachodnie spowodowały upadek katolickiej Rzeczypospolitej (w końcu XVIII wieku i w 1939 r.) i prawosławnego Imperium Rosyjskiego (w l. 1905-1917)? Ilu z nich ma świadomość, że wolna i niepodległa chrześcijańska Polska może istnieć tylko we współpracy i przyjaźni z wolną i niepodległą chrześcijańską Rosją? Ta świadomość musi się upowszechnić, by patriotyczne marsze i zrywy Polaków nie były – jak zwykle – drogą do nikąd.

  GG.

   

  Шли и кричали: „Польша! Польша!" — и вот однажды
  Желая кричать забыли на устах это слово;
  Уверенные, однако, что Бог своих сынов признает,
  Они шли дальше крича: „Боже! родина! родина".
  И вот, Бог из Моисея показался из-за куста,
  Посмотрел на этих кричащих и спросил: „Какая?"

  (Юлиуш Словацкий, 1847)


  Колонна варшавского Марша независимости снятa 11.11.2014 г. на мосту имени Юзефа Понятовского (1763-1813) – прозападного (пронаполеонскoго) польского генерала и масона, князя Cвященной Римской Империи Немецкого Народа и маршала постреволюционной, масонской, антихристианской Франции. Этот мост был построен в 1905-1913 гг. во время царствования христианского императора России и короля Польши Николая II Александровичa (1868-1918), в честь которого строение назвали Николаевским мостoм. Переименование произошлo в апреле 1917 г., то есть во время оккупации Варшавы немцами. Император Николай II был уже лишен власти совместными усилиями российского масонства, западных государств, западной нехристианской финансовой верхушки  и поддерживаемых этими силами революционеров, а годом позже был убит вместе с семьей, а Варшава перешла в сферу влияния так называемого Запада, что закончилось падением и гибелью Польши в 1939 г.

  Через сто лет после тех событий  поляки (некоторые) маршируют по Мосту Понятовского – с запада на восток – и демонстрируют свое требование независимости Польши, как государства и как народа. Сколько из них, однако, осознает, что именно западные государства обусловили падение католической Речи Посполитой (в конце XVIII века и в 1939 г.) и православной Российской Империи (в 1905-1917 гг.)? Сколько из них осознает, что свободная и независимая христианская Польша может существовать только в сотрудничестве и дружбе с свободной и независимой христианской Россией? Это осознание должно распространиться, чтобы патриотические марши и порывы поляков не были – как обычно – дорогой в никуда.

  GG.

   

  Smutna prawda o zaniku Polski i polskości: / Грустная правда об исчезновении Польши и польскости:
  Z. Lipiński, Wolność od niepodległości (1), „Myśl Polska” nr 45-46/2014. З. Липински, Свобода от независимости (1), „Myśl Polska” („Польская мысль”) № 45-46/2014 http://mysl-polska.pl/node/258


  A „miałeś chłopie złoty róg, miałeś chłopie czapkę z piór..."

   

  Uroczyste otwarcie Mostu Poniatowskiego w Warszawie (22.07.1946), zniszczonego przez Niemców w czasie powstania warszawskiego we wrześniu 1944 r., a po zakończeniu wojny odbudowanego przez sprzymierzony z ówczesną Rosją (ZSRR) Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej.  Торжественное открытие Моста Понятовского в Варшаве (22.07.1946), разрушенного Немцами во время варшавского восстания в сентябре 1944 г., а после войны восстановленного Временным правительством национального единства Польской Речи Посполитой, работающим в союзе с существующей Россией (СССР). Фото: Архив

  Nasza ojczyzna i naród zmieniły się ogromnie w XX wieku. (...) Uważam, że cała skorupa komunistyczna oddziałała na świadomość narodową w stopniu mniejszym niż zazwyczaj się sądzi. Komunizm i PRL – jako byty obce, wrogie, zewnętrzne – oddziaływały tylko pośrednio na świadomość narodu, na jego ducha. Bez porównania donioślejszą rolę wywarł – moim zdaniem – „ludowy” charakter państwowości tej epoki. Wbrew potocznym sądom Polska ludowa stworzona została przed rokiem 1944, a nie po nim. Wspominałem o tym przed chwilą. [Zagładzie, często także fizycznej, uległy polskie warstwy posiadające. Naród jako całość uległ gwałtownej pauperyzacji. Skutki tej gigantycznej grabieży czują także współcześni Polacy. Naród w tamtych latach uległ gwałtownemu i powszechnemu zubożeniu, i w znacznym stopniu – proletaryzacji. To była prawdziwa rewolucja społeczna. I to wówczas powstała prawdziwa Polska ludowa. Komuniści po roku 1944 tylko dopełnili dzieła. Zmiany te miały fundamentalne znaczenie dla dalszej ewolucji polskiej świadomości narodowej. W tak barbarzyńskich i tragicznych trybach dopełniła się demokratyzacja polskiego narodu. A to – w świetle tego co powiedziałem wcześniej – miało oczywiste skutki dla narodowej świadomości. Ogień wojny przetopił nasz naród, ale też i niesłychanie go skonsolidował. Narodowa identyfikacja mogła się odtąd dokonywać niemal wyłącznie wedle więzi etnicznej, językowej i religijnej. Identyfikacje typu politycznego, państwowego i historycznego straciły moc i są dziś ledwie czynnikami wspierającymi narodową świadomość.] (...) Po roku 1945 nie ulegało wątpliwości, że Polska jest tam, gdzie jest naród polski. Choć każdemu Polakowi przychodziło to z największym bólem – trzeba było widzieć ojczyznę już nie we Lwowie i Wilnie, a we Wrocławiu i Szczecinie. Półwiecze PRL-u, wbrew oficjalnie głoszonej internacjonalistycznej doktrynie, przyniosło ostateczną identyfikację polskości z ethosem w jego ludowej, rudymentarnej formie. W tym samym kierunku oddziaływało przekształcenie Polski, rękami wrogów, w kraj jednolity narodowo. W takiej sytuacji Polacy znaleźli się po raz pierwszy od co najmniej pięciuset lat.(Prof. Tomasz Wituch, 1999).

   

  Marsz niepodległości 1914. Wśród maszerujących widoczni są Polacy-katolicy w mundurach armii rosyjskiej, która uniemożliwiła zwycięstwo Niemców już w pierwszej fazie wielkiej wojny.  Марш независимости 1914. Среди марширующих поляки-католики в мундирах русской армии, которая не позволилa немцaм победить уже в первой фазе Великой войны. Фото: pereformat.ru

   

  Zob. także/См. также:

  Co nas łączy z Rosją i co dzieli. Что нас объединяет с Россией и что разделяет http://polski.blog.ru/221154067.html (17.02.2016).

  Nie rywale, lecz bracia. Cyryl i Franciszek na Kubie.
  Не соперники, а братья. Кирилл и Франциск на Кубе http://polski.blog.ru/221136803.html (13.02.2016).

  Grabski o sojuszu Polaków z Rosją. Грабский o союзе поляков с Россией http://polski.blog.ru/214001587.html (12.08.2014).

  „Nowy Przegląd Wszechpolski” o sojuszu z Rosją. „Новый Oбзор Всепольский” о союзе с Россией http://polski.blog.ru/204482275.html (02.10.2013).

  Pierwszy wódz II Rzeczypospolitej. Первый вождь II Речи Посполитoй http://polski.blog.ru/131924307.html (07.11.2011).

  Słowiańszczyzna i Rosja. Славянщизна и Россия http://polski.blog.ru/126388051.html (09.09.2011).

  O politykę propolską. O пропольской политикe http://polski.blog.ru/121578435.html (25.06.2011).